思佳訊 (SWKS) 的ROE / ROA

最新 ROE 為 3.76%;。
ROE / ROA:衡量公司每年運用股東資金和資產創造獲利的效率。
季度 20232 20233 20234 20241
ROA 3.16
ROE 4.13 3.37 4.09 3.76

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

SWKS ROE vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 SWKS 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
射頻IC
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
QCOM
0.13
2
AMD
0.01
3
TXN
0.08
SWKS 0.04,產業平均 -0.06
蘋果
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
鴻海
0.03
3
INTC
0.03
SWKS 0.04,產業平均 0.05
5G
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
VZ
-0.03
2
T
0.02
3
TMUS
0.03
SWKS 0.04,產業平均 0.03
砷化鎵基板
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
SWKS 0.04,產業平均 0.03
砷化鎵
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
AVGO
0.15
2
SWKS
0.04
3
QRVO
-0.03
SWKS 0.04,產業平均 0.02
PA 功率放大器
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
AVGO
0.15
2
SWKS
0.04
3
QRVO
-0.03
SWKS 0.04,產業平均 0.04

相關產業公司數據排行榜

5G
  • 排名
  • 公司
  • ROE (%)
展開查看 6~10 名
砷化鎵
  • 排名
  • 公司
  • ROE (%)
展開查看 6~10 名
PA 功率放大器
載入中 ...