BlackRock TCP Capital Corp (TCPC) 的股利政策

最新股利為 1.22 元;現金股利殖利率為 11.46%,超過 97.65% 的公司。
股利:公司將部分盈餘回饋給股東,以現金方式發放稱為現金股利;股票形式發放稱為股票股利
公告日 現金股利 除息日 現金股利發放日 填息花費日數 股票股利 除權日
2023-11-03 0.32 2023-12-15 2023-12-29 - 0.0
2023-08-03 0.32 2023-09-15 2023-09-29 - 0.0
2023-05-04 0.32 2023-06-15 2023-06-30 - 0.0
2023-02-28 0.32 2023-03-16 2023-03-31 - 0.0
2022-12-15 0.05 2022-12-28 2023-01-12 - 0.0
2022-11-03 0.32 2022-12-15 2022-12-30 - 0.0

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

相關標籤

載入中 ...