Hercules Capital Inc (HTGC) 的股利政策

最新股利為 1.52 元;現金股利殖利率為 13.85%,超過 98.35% 的公司。
股利:公司將部分盈餘回饋給股東,以現金方式發放稱為現金股利;股票形式發放稱為股票股利
公告日 現金股利 除息日 現金股利發放日 填息花費日數 股票股利 除權日
2022-10-18 0.36 2022-11-09 2022-11-17 - 0.0
2022-10-18 0.15 2022-11-09 2022-11-17 - 0.0
2022-07-26 0.15 2022-08-08 2022-08-16 - 0.0
2022-10-22 0.35 2022-11-02 2022-11-16 - 0.0
2022-05-03 0.33 2022-05-16 2022-05-24 - 0.0
2022-05-03 0.15 2022-05-16 2022-05-24 - 0.0

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為個股研究員方案,即可使用

相關標籤

載入中 ...