Compass Minerals International Inc (CMP) 的股利政策

最新股利為 0.66 元;現金股利殖利率為 2.55%,超過 78.61% 的公司。
股利:公司將部分盈餘回饋給股東,以現金方式發放稱為現金股利;股票形式發放稱為股票股利
公告日 現金股利 除息日 現金股利發放日 填息花費日數 股票股利 除權日
2024-02-23 0.15 2024-03-08 2024-03-21 - 0.0
2023-11-15 0.15 2023-12-08 2023-12-20 - 0.0
2023-08-25 0.15 2023-09-08 2023-09-20 - 0.0
2023-05-19 0.15 2023-06-09 2023-06-20 - 0.0
2023-02-24 0.15 2023-03-09 2023-03-21 - 0.0
2023-02-24 0.15 2023-03-09 2023-03-17 - 0.0

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用
載入中 ...