MDU Resources Group Inc (MDU) 的股利政策

現金股利殖利率為 4.11%,超過 86.06% 的公司。
股利:公司將部分盈餘回饋給股東,以現金方式發放稱為現金股利;股票形式發放稱為股票股利
公告日 現金股利 除息日 現金股利發放日 填息花費日數 股票股利 除權日
2024-02-16 0.22 2024-03-08 2024-04-01 - 0.0
2023-11-17 0.22 2023-12-07 2024-01-01 - 0.0
2023-08-11 0.22 2023-09-07 2023-09-29 - 0.0
2023-05-11 0.22 2023-06-08 2023-06-30 - 0.0
2023-02-17 0.22 2023-03-09 2023-03-31 - 0.0
2022-08-11 0.22 2022-09-07 2022-10-01 0.0 0.0

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用
載入中 ...