Investcorp Credit Management BDC Inc (ICMB) 的股利政策

最新股利為 0.6 元;現金股利殖利率為 16.17%,超過 98.62% 的公司。
股利:公司將部分盈餘回饋給股東,以現金方式發放稱為現金股利;股票形式發放稱為股票股利
公告日 現金股利 除息日 現金股利發放日 填息花費日數 股票股利 除權日
2024-02-02 0.13 2024-03-08 2024-03-29 - 0.0
2023-11-10 0.13 2023-12-15 2024-01-10 - 0.0
2023-08-25 0.13 2023-09-22 2023-10-13 - 0.0
2023-05-05 0.13 2023-06-16 2023-07-07 - 0.0
2023-02-02 0.02 2023-03-09 2023-03-30 - 0.0
2023-02-02 0.13 2023-03-09 2023-03-30 - 0.0

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

相關標籤

載入中 ...