Dine Brands Global Inc (DIN) 的股利政策

最新股利為 0.0 元;現金股利殖利率為 2.46%,超過 81.83% 的公司。
股利:公司將部分盈餘回饋給股東,以現金方式發放稱為現金股利;股票形式發放稱為股票股利
公告日 現金股利 除息日 現金股利發放日 填息花費日數 股票股利 除權日
2022-12-02 0.51 2022-12-19 2023-01-06 - 0.0
2022-09-09 0.51 2022-09-19 2022-09-30 - 0.0
2022-05-12 0.51 2022-06-16 2022-07-08 - 0.0
2022-02-22 0.46 2022-03-18 2022-04-01 0.0 0.0
2021-10-29 0.4 2021-12-17 2022-01-07 0.0 0.0
2020-02-24 0.76 2020-03-19 2020-04-03 0.0 0.0

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為個股研究員方案,即可使用

相關標籤

載入中 ...