VICI Properties Inc (VICI) 的股利政策

最新股利為 1.3 元;現金股利殖利率為 4.02%,超過 82.35% 的公司。
股利:公司將部分盈餘回饋給股東,以現金方式發放稱為現金股利;股票形式發放稱為股票股利
公告日 現金股利 除息日 現金股利發放日 填息花費日數 股票股利 除權日
2022-09-10 0.36 2022-09-23 2022-10-07 - 0.0
2022-06-10 0.36 2022-06-23 2022-07-07 - 0.0
2022-03-10 0.36 2022-03-23 2022-04-07 3.0 0.0
2021-12-09 0.36 2021-12-22 2022-01-06 0.0 0.0
2021-08-04 0.36 2021-09-23 2021-10-07 0.0 0.0
2021-06-10 0.33 2021-06-23 2021-07-08 20.0 0.0

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為個股研究員方案,即可使用

相關標籤

載入中 ...