Universal Health Realty Income Trust (UHT) 的股利政策

最新股利為 2.8 元;現金股利殖利率為 5.54%,超過 93.06% 的公司。
股利:公司將部分盈餘回饋給股東,以現金方式發放稱為現金股利;股票形式發放稱為股票股利
公告日 現金股利 除息日 現金股利發放日 填息花費日數 股票股利 除權日
2022-12-01 0.71 2022-12-14 2022-12-30 - 0.0
2022-09-03 0.71 2022-09-16 2022-09-30 - 0.0
2022-06-09 0.71 2022-06-16 2022-06-30 - 0.0
2022-03-09 0.71 2022-03-18 2022-03-31 - 0.0
2021-12-01 0.71 2021-12-14 2021-12-30 5.0 0.0
2021-09-08 0.7 2021-09-17 2021-09-30 23.0 0.0

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為個股研究員方案,即可使用

相關標籤

載入中 ...