CVR Partners, LP (UAN) 的股利政策

最新股利為 4.64 元;現金股利殖利率為 9.18%,超過 97.04% 的公司。
股利:公司將部分盈餘回饋給股東,以現金方式發放稱為現金股利;股票形式發放稱為股票股利
公告日 現金股利 除息日 現金股利發放日 填息花費日數 股票股利 除權日
2022-07-30 0.97 2022-08-09 2022-08-23 - 0.0
2022-05-02 2.26 2022-05-12 2022-05-23 1.0 0.0
2022-02-21 5.24 2022-03-04 2022-03-14 9.0 0.0
2021-11-01 2.93 2021-11-10 2021-11-22 7.0 0.0
2021-08-02 1.72 2021-08-12 2021-08-23 0.0 0.0
2019-10-22 0.7 2019-11-01 2019-11-12 0.0 0.0

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為個股研究員方案,即可使用

相關標籤

載入中 ...