Southside Bancshares Inc (SBSI) 的股利政策

現金股利殖利率為 4.88%,超過 88.65% 的公司。
股利:公司將部分盈餘回饋給股東,以現金方式發放稱為現金股利;股票形式發放稱為股票股利
公告日 現金股利 除息日 現金股利發放日 填息花費日數 股票股利 除權日
2024-02-02 0.35 2024-02-16 2024-03-01 - 0.0
2023-11-03 0.35 2023-11-22 2023-12-08 - 0.0
2023-08-04 0.35 2023-08-17 2023-09-01 - 0.0
2023-05-05 0.35 2023-05-18 2023-06-02 - 0.0
2023-02-02 0.35 2023-02-15 2023-03-02 - 0.0
2022-11-04 0.34 2022-11-23 2022-12-09 - 0.0

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

相關標籤

載入中 ...