Re/Max Holdings Inc (RMAX) 的股利政策

最新股利為 0.96 元;現金股利殖利率為 3.43%,超過 78.87% 的公司。
股利:公司將部分盈餘回饋給股東,以現金方式發放稱為現金股利;股票形式發放稱為股票股利
公告日 現金股利 除息日 現金股利發放日 填息花費日數 股票股利 除權日
2022-11-03 0.23 2022-11-16 2022-11-30 - 0.0
2022-04-27 0.23 2022-05-10 2022-05-25 5.0 0.0
2022-02-22 0.23 2022-03-03 2022-03-16 - 0.0
2021-11-03 0.23 2021-11-16 2021-12-01 40.0 0.0
2021-08-03 0.23 2021-08-16 2021-08-31 - 0.0
2021-05-05 0.23 2021-05-18 2021-06-02 - 0.0

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為個股研究員方案,即可使用
載入中 ...