Jack in the Box Inc (JACK) 的股利政策

最新股利為 1.77 元;現金股利殖利率為 2.19%,超過 75.99% 的公司。
股利:公司將部分盈餘回饋給股東,以現金方式發放稱為現金股利;股票形式發放稱為股票股利
公告日 現金股利 除息日 現金股利發放日 填息花費日數 股票股利 除權日
2023-11-17 0.44 2023-12-06 2023-12-22 - 0.0
2023-08-04 0.44 2023-08-23 2023-09-08 - 0.0
2023-08-04 0.44 2023-08-23 2023-09-08 - 0.0
2023-05-12 0.44 2023-06-06 2023-06-22 - 0.0
2023-02-10 0.44 2023-03-02 2023-03-16 - 0.0
2022-08-21 0.44 2022-09-08 2022-09-22 - 0.0

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用
載入中 ...