Clearway Energy Inc (CWEN) 的股利政策

最新股利為 1.43 元;現金股利殖利率為 4.73%,超過 92.74% 的公司。
股利:公司將部分盈餘回饋給股東,以現金方式發放稱為現金股利;股票形式發放稱為股票股利
公告日 現金股利 除息日 現金股利發放日 填息花費日數 股票股利 除權日
2023-05-05 0.37 2023-05-31 2023-06-15 - 0.0
2022-11-02 0.37 2022-11-30 2022-12-15 - 0.0
2022-08-01 0.36 2022-08-31 2022-09-15 - 0.0
2022-05-05 0.35 2022-05-31 2022-06-15 - 0.0
2022-02-17 0.35 2022-02-28 2022-03-15 0.0 0.0
2021-11-03 0.34 2021-11-30 2021-12-15 - 0.0

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為個股研究員方案,即可使用
載入中 ...