CTO Realty Growth Inc (CTO) 的股利政策

最新股利為 1.66 元;現金股利殖利率為 8.91%,超過 95.48% 的公司。
股利:公司將部分盈餘回饋給股東,以現金方式發放稱為現金股利;股票形式發放稱為股票股利
公告日 現金股利 除息日 現金股利發放日 填息花費日數 股票股利 除權日
2023-11-22 0.38 2023-12-08 2023-12-29 - 0.0
2023-08-22 0.38 2023-09-08 2023-09-29 - 0.0
2023-05-19 0.38 2023-06-08 2023-06-30 - 0.0
2023-02-22 0.38 2023-03-08 2023-03-31 - 0.0
2022-11-29 0.38 2022-12-08 2022-12-30 - 0.0
2022-08-22 0.38 2022-09-09 2022-09-30 - 0.0

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用
載入中 ...