Canadian National Railway Co (CNI) 的股利政策

最新股利為 0.73 元;現金股利殖利率為 1.78%,超過 73.96% 的公司。
股利:公司將部分盈餘回饋給股東,以現金方式發放稱為現金股利;股票形式發放稱為股票股利
公告日 現金股利 除息日 現金股利發放日 填息花費日數 股票股利 除權日
2023-04-26 0.58 2023-06-08 2023-06-30 - 0.0
2023-01-24 0.58 2023-03-09 2023-03-31 5.0 0.0
2022-10-25 0.54 2022-12-07 2022-12-29 - 0.0
2022-07-26 0.56 2022-09-07 2022-09-29 - 0.0
2022-04-26 0.58 2022-06-08 2022-06-30 - 0.0
2022-01-25 0.58 2022-03-09 2022-03-31 0.0 0.0

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

相關標籤

載入中 ...