Core Laboratories Inc (CLB) 的股利政策

最新股利為 0.04 元;現金股利殖利率為 0.22%,超過 62.05% 的公司。
股利:公司將部分盈餘回饋給股東,以現金方式發放稱為現金股利;股票形式發放稱為股票股利
公告日 現金股利 除息日 現金股利發放日 填息花費日數 股票股利 除權日
2023-10-26 0.01 2023-11-03 2023-11-28 - 0.0
2023-07-27 0.01 2023-08-04 2023-08-29 - 0.0
2023-04-27 0.01 2023-05-05 2023-05-31 - 0.0
2023-04-27 0.01 2023-05-05 2023-05-31 - 0.0
2023-01-13 0.01 2023-01-20 2023-02-16 - 0.0
2022-07-27 0.01 2022-08-05 2022-08-29 - 0.0

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為個股研究員方案,即可使用

相關標籤

載入中 ...