Wyndham Hotels & Resorts Inc (WH) 的股利政策

最新股利為 1.41 元;現金股利殖利率為 1.71%,超過 73.22% 的公司。
股利:公司將部分盈餘回饋給股東,以現金方式發放稱為現金股利;股票形式發放稱為股票股利
公告日 現金股利 除息日 現金股利發放日 填息花費日數 股票股利 除權日
2024-03-14 0.35 2024-03-18 2024-03-29 - 0.0
2023-10-31 0.35 2023-12-13 2023-12-28 - 0.0
2023-08-17 0.35 2023-09-13 2023-09-28 - 0.0
2023-05-11 0.35 2023-06-14 2023-06-29 - 0.0
2023-03-02 0.35 2023-03-14 2023-03-29 - 0.0
2022-11-17 0.32 2022-12-14 2022-12-29 - 0.0

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

相關標籤

載入中 ...