Firstcash Holdings Inc (FCFS) 的股利政策

現金股利殖利率為 1.13%,超過 69.0% 的公司。
股利:公司將部分盈餘回饋給股東,以現金方式發放稱為現金股利;股票形式發放稱為股票股利
公告日 現金股利 除息日 現金股利發放日 填息花費日數 股票股利 除權日
2024-04-26 0.33 2024-05-13 2024-05-31 - 0.0
2023-10-27 0.33 2023-11-14 2023-11-30 - 0.0
2023-07-28 0.33 2023-08-11 2023-08-25 - 0.0
2023-07-28 0.33 2023-08-11 2023-08-25 - 0.0
2023-04-28 0.33 2023-05-12 2023-05-31 - 0.0
2023-01-27 0.33 2023-02-10 2023-02-24 - 0.0

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

相關標籤

載入中 ...